Marek Moch - radca prawny

Kancelaria zajmuje się stałą lub okazjonalną obsługą prawną przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych,
w razie potrzeby połączoną z reprezentacją przed sądami, urzędami lub w trakcie negocjacji pozasądowych.

USŁUGI

Stała oraz okazjonalna obsługa prawna przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) oraz klientów indywidualnych – w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach, sporządzanie pozwów i wniosków, pism procesowych, odwołań i skarg oraz ugód itd.

Reprezentowanie przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) oraz klientów indywidualnych w postępowaniach: przesądowych i pozasądowych, przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed urzędami, przed organami egzekucyjnymi.

Marek Moch - radca prawny

Jestem prawnikiem – radcą prawnym, zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 1997r. ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym wyższe studia magisterskie dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek: Prawo. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, w 2003r. zostałem wpisany na listę radców prawnychpod numerem Pz-Kl-331/03. Od 2003r. wykonuję zawód radcy prawnego. Od 2005r. prowadzę samodzielną kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Krotoszynie. W trakcie wykonywania zawodu radcy prawnego prowadziłem i prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców i klientów indywidualnych, w razie potrzeby połączoną z reprezentacją przed urzędami, przed sądami powszechnymi (I i II instancji) i Sądem Najwyższym, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w trakcie negocjacji pozasądowych.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest z klientem w zależności od rodzaju
i stopnia trudności sprawy, niezbędnego nakładu pracy oraz ewentualnego czasu trwania prowadzonej sprawy.

W każdym wypadku wszelkie kwestie związane z wynagrodzeniem ustalane są z klientem przed podjęciem pomocy prawnej.

Preferowane sposoby ustalenia wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną:
 • ryczałtowe (stała kwota za daną usługę),
 • ryczałtowe miesięczne (w ramach stałej umowy zlecenia),
 • ryczałtowe połączone z dodatkowym wynagrodzeniem za pomyślny wynik prowadzonej sprawy (success fee).
 
Preferowany sposób zapłaty:
 • gotówka,
 • przelew na rachunek kancelarii.
Rachunek bankowy kancelarii:
 
Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Marek Moch
ul. Rawicka 5 63-700 Krotoszyn
nr rachunku: 16 1020 2267 0000 4502 0045 4322

OFERTA

Stała oraz okazjonalna obsługa prawna przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) oraz klientów indywidualnych – w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach, sporządzanie pozwów i wniosków, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, pism procesowych, zażaleń, apelacji i kasacji, odwołań od decyzji i skarg oraz ugód itd.
 
Reprezentacja przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) oraz klientów indywidualnych w postępowaniach:
 • przesądowych i pozasądowych,
 • przed sądami powszechnymi I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przed urzędami,
 • przed organami egzekucyjnymi.
 
Wybrane obszary działania Kancelarii:
 
 1. sprawy o odszkodowanie i o zadośćuczynienie – w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wywłaszczeniem nieruchomości, posadowieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych (energii elektrycznej, gazu, itp.), innymi zdarzeniami,
 2. sprawy o zapłatę oraz windykacja wierzytelności/długów,
 3. pozostałe sprawy cywilne, w tym w szczególności sprawy o zniesienie współwłasności, o zwrot i rozliczenie nakładów poczynionych na wspólną lub cudzą nieruchomość, o dział spadku, o zachowek, o podział majątku małżeńskiego po rozwodzie i rozliczenie nakładów, o ustanowienie służebności, o zasiedzenie własności nieruchomości,
 4. pozostałe sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego,
 5. sprawy z zakresu prawa spółdzielczego,
 6. sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem),
 7. sprawy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (odwołania od decyzji i postanowień, skargi, zażalenia),
 8. sprawy z zakresu prawa budowlanego,
 9. sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy, odwołania, wypowiedzenia, pozwy),
 10. sprawy związane z aktualizacją (podwyższeniem lub obniżeniem) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 11. sprawy dotyczące odszkodowań i opłat z tytułu tzw. nielegalnego pobierania (poboru) energii lub paliw (prau i gazu),
 12. sprawy dotyczące Karty Nauczyciela,
 13. inne sprawy.
Współpraca:
 
W ramach postępowań związanych z likwidacją szkód samochodowych/powypadkowych i dochodzeniem należnych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych kancelaria współpracuje z biurem rzeczoznawstwa techniki samochodowej i ruchu drogowego, co pozwala na sprawne uzyskanie stosownych wycen i ocenę zasadności oraz wielkości kwot należnych od towarzystw ubezpieczeniowych. Współpraca w tym zakresie z uprawnionym rzeczoznawcą, pozwala na możliwie precyzyjne określenie wysokości uzasadnionych roszczeń klientów.

W ramach postępowań związanych z aktualizacją (podwyższeniem lub obniżeniem) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań i wynagrodzeń związanych z podziemnymi i naziemnymi urządzeniami przesyłowymi (słupy i linie energetyczne, stacje transformatorowe, sieciami gazowe i wodociągowo-kanalizacyjne), w tym za ustanowienie służebności przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości istnieje możliwość współpracy z uprawnionymi rzeczoznawcami majątkowymi, co pozwala na sprawne uzyskanie stosownych wycen i ocenę zasadności oraz wielkości roszczeń.W ramach postępowań dotyczących prawa budowlanego istnieje możliwość współpracy ze specjalistą z dziedziny prawa budowlanego.

Uprawnienia:

Będąc radcą prawnym posiadam uprawnienia do zastępowania moich klientów w sprawach, gdzie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski (skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga konstytucyjna itd. – kierowane do Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy Trybunału Konstytucyjnego).

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Marek Moch

ul. Rawicka 5, 63-700 Krotoszyn

e-mail: kontakt@kancelariamoch.pl

telefon: +48 696 008 067

NIP 621-165-91-99
REGON 300054268

nr rachunku:
16 1020 2267 0000 4502 0045 4322

RADCA PRAWNY CZY ADWOKAT

Zdarza się, że jestem pytany, jaka jest różnica między radcą prawnym i adwokatem.

Aby zostać radcą prawnym czy adwokatem, nie wystarczy skończyć studia prawnicze. Trzeba jeszcze odbyć kilkuletnią aplikację, a potem zdać egzamin zawodowy.

Zarówno adwokat jak i radca prawny świadczą pomoc prawną. Porada prawna, pisemna opinia, projekt umowy, statutu czy regulaminu, reprezentacja klienta w sądzie czy urzędzie, oto czym zajmuje się prawnik będący adwokatem, czy radcą prawnym.

Zarówno radca prawny jak i adwokat zapewniają, w przeciwieństwie do innych osób świadczących pomoc prawną, zachowanie w tajemnicy wszystkiego tego, o czym dowiedzieli się przy okazji świadczenia pomocy prawnej. Jest to tzw. tajemnica zawodowa.

Niektórzy moi rozmówcy są przekonani, że przed sądem może ich reprezentować tylko adwokat. To nieprawda. Zarówno radca prawny jak i adwokat mogą być pełnomocnikiem lub obrońcą w postępowaniach sądowych.

W trakcie wykonywania zawodu radcy prawnego wielokrotnie występowałem w imieniu mych klientów przed sądami, w takich miejscowościach jak Krotoszyn, Ostrów Wlkp., Kalisz, Gostyń, Jarocin, Pleszew, Milicz, Trzebnica, Łódź, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów itd.